AKP’nin ‘başkanlık’ önerisi, Yeni Anayasa’da 19 maddeyi kilitledi | Ceride-i Mülkiye

AKP’nin ‘başkanlık’ önerisi, Yeni Anayasa’da 19 maddeyi kilitledi

CHP, MHP ve BDP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 48 maddenin dışında mutabakat sağladığı 27 maddenin 19′una AKP tarafından şerh düşüldü

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 48 maddenin dışında CHP, MHP ve BDP 27 maddede mutabakat sağladı. Ancak, AKP 19 maddesine şerh düşünce komisyon kilitlendi. AKP’nin şerh düştüğü maddelerin önemli bölümü ‘Başkanlık’ ve Yargıtay ve Danıştay’ı ortadan kaldıran ‘Temyiz Mahkemeleri’ düzenlemesiyle ilgili. Bu, AKP’nin Başkanlık önerisinde ısrarını gösteriyor.

Sadece AKP’nin şerh koyduğu 19 madde şöyle:

Toplanma ve Tatil: Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Ekim ayının birinci günü kendiliğinden toplanır. (AKP Başkanlık)

İç Tüzük ve Siyasi Parti Grupları: Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı iç tüzük hükümlerine göre yürütür. ( AKP Başkanlık)

Kanunların Cumhurbaşkanınca (AKP: Başkanca) Yayımlanması: Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanunları 10 gün içinde yayımlar. (AKP Başkanlık)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Seçim Dönemi: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimleri dört yılda bir yapılır. (AKP Başkanlık)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları: Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru, Meclis soruşturması ve rapor isteme yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. (AKP Başkanlık)

Soru: Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü ya da yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. (AKP Başkanlık)

Gensoru: Gensoru önergesi, bir siyasal parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir. (AKP Başkanlık)

Kamu Denetçiliği: Herkes kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. (AKP, maddenin bazı fıkralarını iç tüzük de düzenlenebileceği gerekçesiyle şerh koydu)

Hakimlik Mesleği ve Teminatı: Hakimler azlolunamaz, kendileri istemedikçe altmış yedi yaşını bitirmeden emekli edilemez, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamaz. (AKP, hakimlerin “idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğu” gerekçesiyle şerh düştü. Ayrıca, hakimlerin adli ve idari yargı hakimleri olarak görev yapmasına ilişkin düzenlemeye karşı çıkıyor)

Uyuşmazlık Mahkemeleri: Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkilidir (AKP Yargıtay ve Danıştay’ı birleştirerek temyiz mahkemesi önerdiği için şerh düştü)

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu: Anayasa Mahkemesi 17 kişiden oluşur. (AKP, düzenlemenin bazı fıkralarına karşı çıkıyor)

Hakimler Kurulu: Hakimler kurulu on bir üyeden oluşur. Kurul kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla bir başkan seçer. Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde toplantılara katılır ve oy hakkı olmaksızın toplantılara başkanlık eder. (AKP hem Temyiz Mahkemeleri, hem de Adalet Bakanı’nın “oy hakkı olmaksızın” ibaresine katılmadığı için şerh koydu)

Savcılar Kurulu: Savcılar Kurulu yedi üyeden oluşur; başkanı Adalet Bakanıdır. (AKP, maddenin ikinci fıkrasında Temyiz Mahkemesi ibaresinin yer almasını istiyor)

Piyasaların Geliştirilmesi: Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici ve tüketicileri koruyucu tedbirler alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. (AKP Başkanlık)

Güvenoyu: Bakanlar Kurulu’nun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağırılır. (AKP, Başkanlık nedeniyle güvenoyu önermiyor)

Görev Sırasında Güvenoyu: Başbakan gerekli gördüğünde, Bakanlar Kurulu’nda görüştükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden güven isteyebilir. (AKP Başkanlık)

Görev ve Siyasal Sorumluluk: Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini; bakanların görevlerini anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmesini gözetir ve gerekli düzeltici önlemleri alır. (AKP Başkanlık)

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu: Anayasa uyarınca seçimlerin Cumhurbaşkanı tarafından yenilendiği durumlarda Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulu’nu kurmak üzere bir başbakan atar. (AKP Başkanlık)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi: Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi durumunda 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’na danışarak seçimlerin yenilenmesi karar verebilir. (AKP Başkanlık)

Kaynak-T24

—————————

Benzer Haberler

URL: http://cerideimulkiye.com/?p=33500

Editör - 19 Tem 2013. Kategori Haberler, Manşet, Siyaset. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes